Ga naar de LaptopBat-homepagina Zoek uw lokale site...
Contact opnemen Uw account Uw order bekijken
Algemene voorwaarden voor verkoop    
Door de LaptopBat online winkel te gebruiken, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

1.  Orderaantallen
Er is een minimum orderwaarde van vijf pond, exclusief bezorging. Bezorgkosten zijn in de aankoopprijs inbegrepen.

2.  Levering
Orders worden binnen 14 dagen verzonden naar de door de klant opgegeven bestemming. Indien de order niet binnen 7 dagen kan worden verzonden, wordt u hiervan door ons in kennis gesteld en krijgt u de mogelijkheid de order te annuleren. LaptopBat gebruikt een koerier naar haar keuze, tenzij anders aangegeven door de klant.

3.  Fouten
Wij moeten in geval van fouten en tekortkomingen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen op de hoogte worden gesteld.

4.  Ontbrekende leveringen
Wij moeten in geval van ontbrekende orders binnen veertien dagen na facturering op de hoogte worden gesteld.

5.  Verzendschade
Beschadigde zendingen moeten bij levering worden geweigerd door de klant en de vrachtbrief moet worden gemarkeerd met 'damaged in transit' (verzendschade). Om een snelle verzending van vervanging te waarborgen, dient de klant ons te informeren over de beschadigde zending.

6.  Annulering
U heeft het recht om contact op te nemen met onze klantenservice en een order te annuleren zonder opgaaf van reden binnen 7 dagen na levering. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de artikelen. Geannuleerde artikelen moeten worden ontvangen in goede staat in de originele verpakking. Indien de goederen gebreken vertonen, zie bepaling 7.

7.  Retourzendingen
U heeft het recht een artikel met gebreken binnen een redelijk tijdsbestek terug te zenden. Alle retourzendingen moeten een RMA-nummer hebben ontvangen van onze klantenservice voordat de artikelen worden teruggezonden.

8.  Prijzen
De gefactureerde prijzen zijn de met de klant overeengekomen prijzen. Wanneer geen prijzen zijn opgegeven, zijn de gefactureerde prijzen de effectieve prijzen op de dag dat de order wordt ontvangen. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

9.  BTW
BTW wordt geheven over alle producten tegen het op de dag van verzending geldende percentage. Alle verschuldigde belastingen zijn opgenomen in de verkoopprijs.

10.  Betalingsvoorwaarden
LaptopBat moet betaling ontvangen voordat de goederen worden verzonden. Wij bieden geen kredietfaciliteiten.

11.  Garantieperiode
Onder hieronder genoemde voorwaarden garandeert LaptopBat dat de verkochte goederen vrij zijn van fouten, geschikt zijn voor hun doel en overeenkomen met de vermelde specificaties, voor een periode van 12 maanden vanaf de leverdatum. Dit vermindert niet uw rechten verkregen door de Regelgeving verkoop en levering van goederen aan consumenten.

Bovenstaande garantie wordt verstrekt door LaptopBat onder de volgende voorwaarden:
  • LaptopBat is niet verantwoordelijk voor defecten ontstaan door schade, nalatigheid of ongewone gebruiksomstandigheden.

12.  Websitegebruik
Wij bieden deze website aan zoals deze is en geven geen expliciete of impliciete garantie betreffende deze site of de daarop gegeven informatie. De informatie op de site is eigendom van LaptopBat. Distributie of hergebruik van de informatie voor commerciële doeleinden is verboden zonder onze schriftelijke toestemming.

13.  Overmacht
Indien LaptopBat niet kan leveren vanwege handelingen of nalatigheid van derden, of vanwege arbeidsgeschillen, wordt het contract uitgesteld tot uitvoering hiervan mogelijk is.

14.  Gewijzigde voorwaarden
Elke wijziging van voorwaarden is ongeldig, tenzij schriftelijk overeengekomen door een directeur of aangewezen persoon van LaptopBat.

15.  Jurisdictie
De Engelse wet is van toepassing op alle contracten.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, stuur dan een e-mail naar •Services@notebookbatterijen.nl